Apkopojums par integrētajā augu audzēšanā lietojamiem augu aizsardzības līdzekļiem (AAL)

Tabulu veidā ir apkopota informācija par integrētajā augu audzēšanā lietojamajiem AAL 2016.gadam plašāk audzētajiem kultūraugiem: graudaugiem, rapsim, augļaugiem, ogulājiem, dārzeņiem, kukurūzai, stādiem, krāšņumaugiem, kā arī AAL, kas paredzēti mežsaimniecības vajadzībām. Tabulas var atrast sadaļā: Integrētajā augu audzēšanā lietojamie 2.klases augu aizsardzības līdzekļi. Informācija tabulās tiks papildināta un atjaunināta, ja tiks reģistrēti jauni AAL.

 Der atcerēties,

  • ka integrētajā augu audzēšanā lietotājs pēc iespējas izmanto piemērotas un efektīvas bioloģiskās, mehāniskās vai agrotehniskās kaitīgā organisma ierobežošanas metodes. Ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus lieto tikai tādā gadījumā, ja, izmantojot minētās metodes, vēlamo rezultātu nav iespējams iegūt vai ir sasniegts tāds kultūraugu bojājuma līmenis, ka šo metožu izmantošana radīs ražas zudumu (MK Nr.1056);
  • aktīvās veģetācijas periodā regulāri pārbauda konkrēto lauku un veic kaitīgā organisma izplatības dinamikas un augu attīstības novērojumus, izmanto dienesta mājaslapā publicēto vispārējo brīdinājuma sistēmu vai citu pieejamo informāciju par kaitīgā organisma parādīšanos un prognozi par tā attīstību (MK Nr.1056);
  • ka augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu, kā arī ievērojot marķējuma prasības par augu aizsardzības līdzekļu atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas, kultūrauga attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību (MK Nr.950);
  • lietošanai pēc iespējas izvēlas tādus augu aizsardzības līdzekļus, kuri potenciāli var radīt mazāku risku videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai, kuri nav kvalificēti kā bīstami ūdens videi un kuros nav prioritāro bīstamo vielu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu (MK Nr.950);
  • lietotājs lieto iespējami mazāko augu aizsardzības līdzekļa reģistrēto devu vai līdzekli lieto atsevišķās lauka vietās, izvērtējot, vai riska līmenis veģetācijai ir pieņemams un nepalielina pret augu aizsardzības līdzekļiem izturīgo kaitīgo organismu populāciju attīstību (MK Nr.1056);
  • lai izvairītos no iespējamās kaitīgā organisma rezistences rašanās, lietotājs augu aizsardzības līdzekli lieto, ievērojot marķējumā dotās norādes par rezistences veidošanās riska ierobežošanu (MK Nr.1056);
  • lai nodrošinātu ražu un tās kvalitāti un vienlaicīgi nenodarītu kaitējumu videi, pirms augu aizsardzības līdzekļa lietošanas obligāti ir jāizlasa AAL marķējumu. Papildus informāciju var iegūt šeit.

Informāciju par pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu var iegūt šeit.

Foto: D.Ozoliņa

Informāciju sagatavoja:
Linda Būcēna
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā referente
Tālr.67550951, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.