Laukaugu slimību un kaitēkļu attīstības prognoze Zemgales reģionam 2023. gadā

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) reģionālo nodaļu prognožu jomas speciālisti izvērtējuši iepriekšējā gada sezonas laukaugu (labību, rapša un pākšaugu) slimību un kaitēkļu novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika apstākļus šī gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2023. gada sezonai.

Šī ziema ir bijusi kontrastiem bagāta, no dziļām kupenām uz nesasalušas augsnes līdz kailsalam, no kārtīga ziemas spelgoņa līdz plaukt sākušiem sniegpulksteņiem, uzreiz pēc jaunā gada sagaidīšanas. Tagad, kad kalendārs rāda pavasara tuvošanos, ziema ir nolēmusi tik ātri neatkāpties. Uz šo visu raugoties, šķiet, ka šogad veģetācija atsāksies nedaudz vēlāk nekā iepriekšējos gados un jācer, ka ziemojošie sējumi būs veiksmīgi pārcietuši mainīgos apstākļus.

LABĪBAS

SLIMĪBAS

Sārtais sniega pelējums (Fusarium nivale) un pelēkais sniega pelējums (Typhula spp.)

2022. gada pavasarī nebija novērojami plaši sniega pelējuma bojājumi. Sniega pelējuma attīstību ietekmē kultūrauga šķirnes izvēle, kā arī graudaugu attīstības fāze rudenī, pirms miera perioda iestāšanās. Šajā ziemā bieza sniega kārta uzsniga uz nesasalušas augsnes, tāpēc pastāv iespēja, ka būs graudaugu šķirnes, kurās būs izplatījies sniega pelējums. To var ietekmēt dažādi faktori katrā sējumā.

FOTO: D. Ozoliņa

 

Vārpu plēkšņu plankumainība (Parastagonospora nodorum)

2022. gadā slimība tika konstatēta, tomēr, pateicoties samērā sausajiem laika apstākļiem, inficēšanās pakāpe bija zema. Var prognozēt, ka arī šajā, 2023. gadā, šī slimība būs sastopama graudaugu sējumos, tomēr tās attīstības intensitāte un izplatīšanās lielā mērā būs atkarīga no laika apstākļiem graudaugu veģetācijas beigu periodā. Tāpat slimības attīstību varētu ietekmēt audzējamā šķirne un lietotie augu aizsardzības līdzekļi.

Graudzāļu miltrasa (Blumeris graminis)

2022. gadā atsevišķos laukos tika novērota neliela miltrasas izplatība, kas varētu būt atkarīgs no audzētās graudaugu šķirnes. Var prognozēt, ka miltrasa būs novērojama arī šī gada sējumos, bet tās izplatība un attīstība būs atkarīga gan no laika apstākļiem, gan sējumu stāvokļa. Lielāks miltrasas attīstības risks būs sabiezinātos, ziemošanas periodā novārdzinātos sējumos, kā sējumos, kuros tiek lietotas paaugstinātas slāpekļa mēslojuma devas. Tāpat inficēšanos ar miltrasu ietekmē audzēšanai izvēlētās šķirnes izturība pret šo slimību.

Miežu pundurrūsa (Puccinia hordei)

2022. gadā novērotajos vasaras miežu sējumos netika novērota šīs slimības attīstība. 2023. gadā pastāv risks miežu sējumos novērot pundurrūsu, tas, lielā mērā, būs atkarīgs no laika apstākļiem graudaugu augšanas periodā, lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem un inficēšanās iespējas no iepriekšējā gada augu atliekām. Augstāks inficēšanās risks ir atkārtotos sējumos un šķirnēm, kuras nav izturīgas pret šo slimību.

Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)

Pagājušajā gadā, novērotajos kviešu laukos, netika konstatēta dzeltenās rūsas infekcija. Lai ierobežotu strauju dzeltenās rūsas izplatību, kas var ievērojami samazināt plānotās graudaugu ražas kvantitāti un kvalitāti, jālieto atbilstoši fungicīdi. Ja būs slimības attīstībai labvēlīgi apstākļi, tad šajā gadā dzeltenā rūsa būs sastopama, bet pārsvarā atsevišķu šķirņu sējumos.

Putošā melnplauka (Ustilago nuda; Ustilago avenae)

Pagājušajā gadā putošā melnplauka tika novērota atsevišķos vasaras miežu sējumos. Tās izplatība bija neliela. Neskatoties uz to, ka sēšanai tiek izmantots ar kodni apstrādāts sēklas materiāls, putošā melnplauka ir sastopama katru gadu. Arī 2023. gadā atsevišķos sējumos pastāv risks inficēties ar putošo melnplauku. Lai no tā izvairītos, vajadzētu sēt kvalitatīvi nokodinātu sēklu, kodināšanai izmantojot kodni, kura spēj ierobežot šīs slimības attīstību, kā arī izvēlēties pret slimību izturīgas šķirnes.

Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium sp.)

2022. gadā veiktajos novērojumos gredzenplankumainība tika konstatēta ziemas miežu sējumā. Slimības attīstībai nelabvēlīgu apstākļu dēļ, tā strauji neizplatījās. Ņemot vērā iepriekšējos gados novēroto, jāsecina, ka kā jau katru gadu, arī šogad pastāv ļoti liela iespējamība šīs slimības attīstībai. Samazināt inficēšanās risku var, ievērojot augu maiņu un kvalitatīvi iestrādājot augsnē augu atliekas. Līdz šim veiktie novērojumi liecina, ka šīs slimības izplatība ir neliela.

Kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos slimības pazīmes tika novērotas visos kviešu sējumos. Slimības izplatība laukos bija ļoti atšķirīga, ko varēja ietekmēt lokālie laika apstākļi, pielietotie AAL un audzētās šķirnes izturība pret šo patogēnu. Kviešu lapu dzeltenplankumainība ir, plaši izplatīta un sastopama, katru gadu, tāpēc var prognozēt, ka no šīs slimības izplatības nevarēs izvairīties arī 2023. gadā. Slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos ( augsts gaisa mitrums un optimāla +20 – 28°C temperatūra) dzeltenplankumainība var būt postoša. Slimības izraisītājs saglabājas uz ražas paliekām. Augu maiņas ievērošana, kvalitatīva ražas atlieku un pabiru iestrāde augsnē, samazina inficēšanās risku.

Kviešu lapu pelēkplankumainība (Zymoseptoria tritici)

2022. gada pavasarī slimības bojājumi tika novēroti visos novērojumu laukos. Sākotnējā inficēšanās bija notikusi rudenī, no ražas atliekām un pabirām, ar ūdens pilienu palīdzību nokļūstot uz jaunajām lapām. Šīs slimības straujai attīstībai un izplatībai ir nepieciešams mitrs, lietains laiks. Pagājušajā gadā, vasaras vidū, pelēkplankumainība tika novērota gandrīz visos laukos. Slimības izplatīšanos sējumos ietekmēja audzētās šķirnes īpašības un lietotie AAL. Var prognozēt, ka arī 2023. gadā šī slimība būs sastopama, bet tās izplatība un attīstība būs atkarīga no mitruma apstākļiem kultūrauga augšanas laikā, un lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres)

Iepriekšējā gadā, atsevišķos laukos, tīklplankumainības pirmās pazīmes tika novērotas cerošanas fāzē un stiebrošanas sākuma fāzēs. Pārsvarā šo slimību novēro sējumos, kur aug pret šo slimību ieņēmīgas šķirnes. Inficēšanās ar šo slimību ir iespējama, ja vairākas dienas pēc kārtas saglabājas ļoti augsts gaisa mitrums. Var prognozēt, ka arī 2023. gadā atsevišķos sējumos būs novērojama šī slimība, ja būs tīklplankumainības attīstībai un izplatībai labvēlīgi apstākļi. Ierobežot to var, sējot izturīgas šķirnes un lietojot atbilstošus augu aizsardzības līdzekļus.

KAITĒKĻI

Laputis

2022. gadā novērotajos sējumos tika konstatēta neliela, epizodiska šī kaitēkļa klātbūtne. Var prognozēt, ka arī šajā, 2023. gadā, kaitēkļa attīstībai labvēlīgos apstākļos, labību sējumos laputis būs sastopamas.

Labību spradzis (Phyllotreta vittula)

Kā jau katru gadu, arī pērn šis kaitēklis tika novērots vasarāju graudaugu sējumos līdz kultūrauga cerošanas stadijai. Kaitēkļa izplatība nebija liela, un tādējādi to klātbūtne lielu skādi kultūraugiem nenodarīja. Noteikti arī šajā gadā, vasarāju sējumos to dīgšanas periodā, būs novērojami gan spradža radītie bojājumi, gan arī pats kaitēklis, tomēr tā nodarītais kaitējums, visticamāk, būs nebūtisks.

Labību sarkankakla lapgrauzis un Labību zilais lapgrauzis (Oulema melanopus; Lema cyanella)

2022. gadā lapgrauži bija sastopami visos novērotajos graudaugu sējumos, tomēr nozīmīgs kaitējums kultūraugiem netika nodarīts. Visticamāk, ka lapgrauži labību laukos būs sastopami arī šogad, bet to izplatība būs atkarīga no laika apstākļiem veģetācijas periodā. Pēdējos gados šis kaitēklis tiek konstatēts katru gadu, bet tā masveida savairošanās, kas varētu būtiski ietekmēt potenciālo graudaugu ražu, nav novērota.

FOTO: D. Ozoliņa

 

RAPSIS

SLIMĪBAS

Krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae, A. brassicicola)

Slimība bija sastopama 2022. gadā veiktajos novērojumos. Izplatība bija neliela, galvenokārt uz apakšējām lapām stublāja pagarināšanās fāzē. Atsevišķos laukos bija novērojama neliela slimības izplatība uz pāksteņiem. Silti un mitri laika apstākļi rapšu augšanas periodā var veicināt slimības attīstību šogad. Augu maiņas ievērošana un piemērotu augu aizsardzības līdzekļu lietošana var samazināt slimības attīstības risku.

Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)

2022. gadā novērotajos rapša sējumos tika novērota neliela baltās puves izplatība. Slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos lielāks inficēšanās risks ir laukos, kur ir sabiezināts sējums, liela nezāļainība, nav ievērota augu seka, kā arī lietotas palielinātas slāpekļa mēslojuma devas. Var prognozēt, ka arī 2023. gadā baltā puve būs novērojama, bet tās izplatība būs atkarīga no vairākiem blakus faktoriem.

FOTO: D. Ozoliņa

 

Krustziežu sausā puve (Leptosphaeria maculans)

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos slimība tika konstatēta uz atsevišķiem augiem. Rudenī veiktie fungicīdu smidzinājumi ir samazinājuši šīs slimības izplatību. Lielāks risks šīs slimības attīstībai ir sējumos, kur nav veikts rudens fungicīda – augšanas regulatora smidzinājums un nav ievērota augu maiņa. Pastāv iespēja, ka arī šogad, atsevišķos laukos, uz atsevišķiem augiem, varēs novērot sausās puves pazīmes.

Rapša neīstā miltrasa (Perenospora brassicae)

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos neīstā miltrasa tika konstatēta pavisam nedaudz. Tam par iemeslu varētu būt slimības attīstībai nelabvēlīgie laika apstākļi. Neīstās miltrasas izplatība 2023. gadā varētu būt atkarīga no mitruma daudzuma gaisā un temperatūras. Šīs slimības izplatību veicina mitrs, miglains laiks. Ir iespējams, ka mitra rudens gadījums, uz jaunajām rapša lapām, būs novērojamas neīstās miltrasas pazīmes.

KAITĒKĻI

Krustziežu alotājmuša (Phytomyza rufipes)

2022. gadā novērojumu laukos, rapša rozetes stadijā, tika konstatēti nelieli kaitēkļa radītie bojājumi. Kaitēklis ir sastopams katru gadu, tomēr ekonomiski nozīmīgu kaitējumu tas nenodara. Tāpēc var prognozēt, ka arī 2023. gada sezonā varēs novērot krustziežu alotājmušas kāpuru nodarītos bojājumus.

Spradži (Phyllotreta sp.)

Ņemot vērā, ka lauksaimnieki aizvien retāk audzēšanai izvēlas vasaras rapsi, tad arī spradža nodarītais kaitējums ir krietni mazāks. Aizvien biežāk un vairāk, rapša sējumos tiek novēroti krustziežu stublāja spradži. Masveida savairošanās gadījumā, ja savlaicīgi netiek lietots atbilstošs insekticīds, spradži var nodarītu būtiskus ekonomiskos zaudējumus. Var prognozēt, ka arī 2023. gadā, rapša sējumos būs novērojami spradži un to radītie bojājumi.

Krustziežu spīdulis (Meligethes aeneus)

Pagājušajā gadā šis kaitēklis bija sastopams visos novērotajos rapša laukos, un var prognozēt, ka arī šogad krustziežu spīdulis būs sastopams visos sējumos. Svarīgi ir nenokavēt kaitēkļa barošanās sākumu uz ziedpumpuriem un savlaicīgi veikt nepieciešamos ierobežošanas pasākumus. Kaitēklim savairojoties masveidā, tas nodara lielus bojājumus ziedkopām un tādējādi tiek būtiski samazināta iespējamā sēklu raža.

Krustziežu stublāju smecernieks (Ceutorhynchus sp.)

2022. gada pavasarī visos rapša laukos, kur tika veikti novērojumi, bija sastopams stublāju smecernieks. Apstākļi bija labvēlīgi to pārziemošanai un attīstībai. Ar katru gadu stublāja smecernieki ir sastopami aizvien vairāk un aizvien biežāk. Lai novērstu šī kaitēkļa radītos zaudējumus, savlaicīgi ir jāveic piemērota augu aizsardzības līdzekļa smidzinājums. Var droši paredzēt, ka arī šī gada pavasarī, kad saule būs sasildījusi augsnes virskārtu, stublāju smecernieks būs sastopams ziemas rapša sējumos. Vasaras otrajā pusē varēs novērot šī kaitēkļa jauno paaudzi un to nodarīto kaitējumu rapša stublājos.

Krustziežu sēklu smecernieks (Ceutorhynchus obstrictus)

2022. gadā šis kaitēklis un tā radītie bojājumi bija sastopami visos novērotajos laukos. Šis kaitēklis kļūst aizvien vairāk izplatīts, un tā nodarītie bojājumi kļūs ekonomiski nozīmīgāki. Var prognozēt, ka arī šogad, rapšu sējumos būs novērojama pieaugušo īpatņu rosība, un rapša pāksteņos būs novērojami sēklu smecernieka nodarītie bojājumi.

Krustziežu pāksteņu pangodiņš (Dasineura brassicae)

Pagājušajā gadā dažos novērojumu laukos tika konstatēti pāksteņu pangodiņa radītie bojājumi, tomēr to izplatība bija neliela. Pāksteņu pangodiņš ir sastopams katru gadu, tāpēc ir pamats prognozēt, ka arī 2023. gadā rapša sējumos to varēs sastapt un novērot tā radītos bojājumus. Attīstībai labvēlīgos apstākļos šis kaitēklis var savairoties masveidā. Masveida savairošanās gadījumā, lai nezaudētu lielu daļu potenciālās sēklas ražas, jālieto reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi.

FOTO: D. Ozoliņa

 

PĀKŠAUGI

SLIMĪBAS

Pupu koncentriskā plankumainība (Didymella fabae)

2022. gadā netika novērota intensīva pupu inficēšanās ar šo slimību. Ja 2023. gada vasarā būs infekcijas attīstībai labvēlīgi apstākļi, ilgstošā periodā paaugstināts gaisa mitrums, tad ir liela iespējamība šīs slimības izplatībai. Arī ar patogēnu inficēts sēklas materiāls rada papildu risku slimības attīstībai.

FOTO: D. Ozoliņa

 

Pupu brūnplankumainība (Botrytis fabae)

Pagājušajā gadā veiktajos novērojumos tika konstatēta inficēšanās ar brūnplankumainību. Slimības attīstība un izplatīšanās ir atkarīga no gaisa mitruma, jo optimāli patogēna attīstībai ir nepieciešams augsts gaisa mitrums, ap 90%. Ja 2023. gadā būs brūnplankumainības attīstībai labvēlīgi apstākļi, tad varam prognozēt šīs slimības attīstību un izplatīšanos. Augstāks slimības attīstības risks būs laukos, kur iesēts inficēts sēklas materiāls, un, kur nav ievērota, augu optimālā biezība.

Pupu rūsa (Uromyces viciae-fabae)

2022. gadā novērotajos laukos šīs slimības pazīmes netika novērotas. Var prognozēt, ka šogad atsevišķos laukos varēs novērot šo slimību, ja būs tās attīstībai labvēlīgi apstākļi.

Zirņu īstā miltrasa (Erysiphe pisi)

2022. gadā veiktajos novērojumos īstā miltrasa netika konstatēta. Ja šogad būs patogēna attīstībai labvēlīgi apstākļi, tad pastāv iespēja šīs slimības attīstībai. Lielāka iespēja miltrasas attīstībai ir sabiezinātos sējumos un šķirnēm, kuras ir neizturīgas pret šo patogēnu.

KAITĒKĻI

Zirņu svītrainais smecernieks (Sitona lineatus)

Pagājušajā, 2022. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, šis kaitēklis bija sastopams visos novērotajos pākšaugu laukos. Lai ierobežotu kaitēkļa masveida savairošanos un novērstu ražas zudumus, var veikt atļautos ierobežošanas pasākumus. Var prognozēt, ka arī šajā gadā šo kaitēkli un tā radītos bojājumus varēs novērot pākšaugu sējumos.

Zirņu tumšais tinējs (Cydia nigricana)

Pagājušajā gadā kaitēklis tika noķerts visos novērotajos zirņu sējumos. To izplatība bija neliela, kam iemesls varētu būt insekticīda lietošana. Visticamāk, ka arī 2023. gadā varēs novērot šī kaitēkļa klātbūtni zirņu laukos.

Pupu laputs (Aphis fabae)

Pagājušajā gadā šis kaitēklis tika konstatēts visos novērotajos laukos, uz atsevišķiem augiem. Lai arī laika apstākļi bija labvēlīgi kaitēkļa attīstībai, tomēr masveida savairošanās netika novērota. Var prognozēt, ka šis kaitēklis būs sastopams arī 2023. gadā. Tā izplatība būs atkarīga no laika apstākļiem. Pupu laputu masveida savairošanās gadījumos to ierobežošanai izmanto reģistrētos augu aizsardzības līdzekļus.

Pupu sēklgrauzis (Bruchus rufimanus)

Kaitēklis konstatēts visos 2022. gadā novērotajos pupu laukos. Kā jau katru gadu, pirmie īpatņi bija sastopami pupu agrīnajās attīstības stadijās. Šogad, novērotajos pupu laukos, netika konstatēta kaitēkļa masveida savairošanās. Varētu būt, ka to ietekmē augu aizsardzības līdzekļu lietošana. Diezgan droši var prognozēt, ka arī 2023. gadā, lauku pupu sējumos būs sastopams pupu sēklgrauzis un tā radītie bojājumi.

FOTO: D. Ozoliņa

 

Ar monitoringa datiem iespējams iepazīties VAAD tīmekļvietnē

Informāciju sagatavoja:

Daiga Ozoliņa
Valsts augu aizsardzības dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas
vecākā inspektore
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
tel. 26418042

© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.