Kultūraugu fenoloģija

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sagatavojis šo sadaļu, apkopojot informāciju par kultūraugu attīstību, ar mērķi veicināt vienotas kultūraugu attīstības stadiju (VAAD kultūraugu attīstības raksturošanai tiek lietots jēdziens „Attīstības stadija (AS)”, citos informācijas avotos var būt sastopams arī jēdziens „Attīstības etaps (AE)”) noteikšanas metodikas izmantošanu Latvijā pēc BBCH (apzīmējums veidots no vācu valodas „BiologischeBundesalstant, Bundessortenamt un ChemischeIndustrie”, bet neoficiāli to apzīmē ar izstrādātāju sponsoru pirmajiem nosaukumu burtiem – BASF, Bayer, Ciba-Geigy, Hoechst) decimālo kodu skalas.

BBCH skala parāda augu attīstību 10 fāzēs no 0-9. Tās savukārt sadalās katra 10 stadijās (etapos). Rezultātā tiek iegūts kods jeb divciparu skaitlis no 00-99, ar ko apzīmē konkrētu auga attīstības stadiju. Atsevišķos gadījumos izmanto arī trīsciparu kodus.

Informācija izmantojama kā palīgmateriāls,veicot kultūraugu monitoringu un pieņemot lēmumu par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.


© Valsts augu aizsardzības dienests, 2014. Visas tiesības paturētas.